Nauka Etykieta produktu chemicznego: 6 szczegółów, które musi się na niej znaleźć!

Etykieta produktu chemicznego: 6 szczegółów, które musi się na niej znaleźć!

GHS to międzynarodowy system stworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu osiągnięcia ujednoliconego oznakowania i klasyfikacji chemikaliów. Aby zachować zgodność z przepisami firmy muszą opracować i utrzymywać plan dokumentujący, w jaki sposób firma reaguje na niebezpieczne chemikalia. Chociaż prawidłowe oznakowanie jest podstawą zgodności z GHS, etykiety umożliwiają również firmom skuteczną organizację zapasów i ich aktualizację. Etykiety te muszą zawierać wymagane informacje i inne elementy oraz muszą być łatwo zrozumiałe. Na przykład wszystkie wysyłane pojemniki z chemikaliami niebezpiecznymi muszą być oznakowane hasłem ostrzegawczym, piktogramem, zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia i zwrotem wskazującym środki ostrożności dla każdej klasy i kategorii zagrożenia. Wymagania te mają wpływ na producentów, importerów i dystrybutorów chemikaliów.

Nazwa, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców

Etykieta produktu chemicznego musi zawierać dane osobowe dostawcy i producenta. Etykiety zgodne z GHS zawierają sześć głównych elementów. Należy zauważyć, że wymagania te mają zastosowanie do pojemników pierwotnych (w tym pojemników otrzymanych od producenta), ale nie konkretnie do pojemników wtórnych (takich jak mniejsze słoiki lub butelki z rozpylaczem, które zawierają chemikalia przeniesione z pojemnika głównego).

Hasło ostrzegawcze – Hasło ostrzegawcze, takie jak „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie”, służy do wskazania poziomu zagrożenia. Niebezpieczeństwo wskazuje na najpoważniejszy poziom zagrożenia, podczas gdy Ostrzeżenie wskazuje na niższy poziom ryzyka.

Więcej na temat etykiety produktu chemicznego znajdziesz na https://consultchem.pl/pojedynczy-post/2/czego-dotyczy-etykieta/

detergenty

Identyfikator produktu, piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze)

Piktogramy GHS to wizualny, graficzny element obecny na etykietach zgodnych z GHS. Służą do komunikowania rodzaju ryzyka w trzech różnych kategoriach: ryzyko środowiskowe, ryzyko chemiczne/fizyczne i ryzyko zdrowotne. W sumie istnieje dziewięć piktogramów, z których każdy reprezentuje określone ryzyko w jednej lub kilku kategoriach. Piktogramy ryzyka chemicznego:

 • Korozja – piktogram korozji oznacza metale powodujące korozję, a także chemikalia, które stwarzają ryzyko uszkodzenia oczu lub korozji skóry. Ten piktogram jest również używany dla kategorii zagrożenia dla zdrowia.
 • Butla z gazem – Piktogram butli identyfikuje gazy pod ciśnieniem.
 • Utlenianie – Ten piktogram ilustruje pożar. Służy do identyfikacji utleniaczy.
 • Płomień – Piktogram płomienia oznacza materiały łatwopalne i samonagrzewające się, samoreaktywne i organiczne nadtlenki, a także materiały piroforyczne i materiały wydzielające łatwopalny gaz.
 • Materiały wybuchowe — ten piktogram identyfikuje materiały wybuchowe, samoreaktywne i nadtlenki organiczne.

Piktogramy zagrożeń dla zdrowia:

 • Toksyczność — ten piktogram, który jest zilustrowany wykrzyknikiem, oznacza substancje drażniące skórę i oczy, substancje uczulające skórę, materiały, które stwarzają ryzyko ostrej toksyczności, te, które mogą mieć działanie narkotyczne i te, które mogą powodować infekcje dróg oddechowych. Dodatkowo ten piktogram jest używany dla materiałów, które mogą stanowić zagrożenie dla warstwy ozonowej, chociaż jest to opcjonalne.
 • Zagrożenie dla zdrowia – Piktogram zagrożenia dla zdrowia oznacza czynniki rakotwórcze, środki dezynfekujące drogi oddechowe oraz te, które stwarzają ryzyko toksyczności. Ten piktogram przedstawia również materiały, które stwarzają ryzyko toksycznego wpływu na reprodukcję, a także te, które stwarzają ryzyko mutagenności.
 • Ciężka toksyczność – reprezentowana przez czaszkę i skrzyżowane kości, ten piktogram oznacza materiały, które stwarzają ryzyko ostrej toksyczności, w tym potencjalnie śmiertelnej toksyczności.

Hasło ostrzegawcze – w celu ostrzeżenia użytkownika substancji lub mieszaniny o potencjalnym zagrożeniu

Zwrot określający zagrożenie to wyrażenie opisujące charakter zagrożenia w substancji, lub mieszaninie. Zwrot określający zagrożenie zostanie określony przez zastosowanie kryteriów klasyfikacji. Przykłady zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia obejmują:

 • powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • toksyczny w przypadku połknięcia
 • może powodować objawy alergii lub astmy, lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwrot określający środki ostrożności to wyrażenie opisujące zalecany środek w celu zminimalizowania, lub zapobiegania niekorzystnym skutkom wynikającym z narażenia na substancję, lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie w wyniku jej stosowania, lub usuwania. Przykłady zwrotów wskazujących środki ostrożności obejmują:

 • nie jeść, nie pić ani nie palić podczas korzystania z tego produktu
 • unikać uwalniania do środowiska
 • w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych.

O serwisie

Mandriva portal technologiczny

Operatorem serwisu jest Fusion Marketing Sp. z o.o.

E-mail: oferta@mandriva.pl