Inne Karty charakterystyki substancji chemicznych

Karty charakterystyki substancji chemicznych

Dokument zwany kartą charakterystyki dostarczany jest przez producenta lub też importera do odbiorców na terenie całej Unii Europejskiej. Wedle prawa, karta charakterystyki powinna być dostarczona w języku urzędowym państw członkowskich, na których terenie zarządzony został obrót tymi substancjami czy mieszaninami chemicznymi. 

Karta charakterystyki jest głównym dokumentem oraz narzędziem, które pozwala na zapoznanie się z konkretnymi informacjami związanymi z zagrożeniem, przechowywaniem oraz ewentualnym ryzykiem związanym z przedostaniem się substancji chemicznych do środowiska.  

Co to jest karta charakterystyki substancji chemicznych?

Karta charakterystyki to specjalny dokument, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące substancji chemicznych oraz tych niebezpiecznych. Karta ta ułatwia przekazywanie informacji na temat m.in.: przechowywania czy transportu tychże substancji. Od roku 2017 obowiązuje nowy wzór tego dokumentu, który jest jedyną dopuszczalną formą udokumentowania informacji na temat substancji chemicznych.
Obecnie karta charakterystyki powinna posiadać 16 sekcji, które dotyczą m.in.:

 • Identyfikacji substancji/mieszaniny
 • Identyfikacji zagrożeń
 • Dokładnego składu oraz informacji o składnikach
 • Wszystkich środków pierwszej pomocy
 • Postępowania na wypadek pożaru
 • Postępowania na wypadek niezamierzonego uwolnienia substancji do środowiska
 • Postępowania skupionego na magazynowaniu owych substancji
 • Postępowania związanego z postępowaniem odpadów
 • Kontroli narażenia oraz środków związanych z ochroną indywidualną
 • Wszelkich właściwości fizycznych oraz chemicznych
 • Danych na temat stabilności oraz reaktywności
 • Danych dotyczących toksykologiczności
 • Danych dotyczących ekologiczności
 • Danych dotyczących transportu
 • Danych dotyczących przepisów prawnych
 • Dodatkowych informacji
 • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych Consultchem

karty chemiczne

Kartę charakterystyki można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej, koniecznie w dniu dostawy substancji, szczególnie gdy, substancja znajduje się na tzw. „Liście kandydackiej”, gdy jest trwała czyli posiada zdolność bioakumulacji i toksyczna lub gdy jest sklasyfikowana jako zagrażająca. 

Każda firma, która prowadzi obrót substancjami chemicznymi niejednokrotnie spotyka się z koniecznością przełożenia informacji na języki urzędowe państw, do których przetransportowana jest dana substancja. Wymusza to na producentach stworzenie kopii w obcym języku. Co więcej na bieżąco tworzone są aktualizacje, które dostosowane są pod przepisy danego kraju i/lub przepisy Unii Europejskiej. 

Istnieje możliwość zlecenia prowadzenia kart charakterystyki substancji chemicznych wraz z ich ciągłą aktualizacją przez profesjonalne firmy, jedną z nich jest Consultchem. Kompetentne doradztwo oraz wsparcie, umożliwia skupienie się na prowadzeniu działalności. Wszelkie zmiany w przepisach oraz nowe procedury są na bieżąco monitorowane i wdrażane do kart charakterystyki, tak aby były one zgodne z aktualnymi rozporządzeniami. 

O serwisie

Mandriva portal technologiczny

Operatorem serwisu jest Fusion Marketing Sp. z o.o.

E-mail: oferta@mandriva.pl